Заявете до 30.06.2018г. лична револвираща кредитна карта Diners Club International с промоционални условия

Правила на промоцията 01.04.2017-31.04.2018

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ С КРЕДИТНИ КАРТИ DINERS CLUB INTERNATIONAL


1. Организатор на Промоцията е „Дайнърс клуб България" АД
2. Участници в Промоцията

2.1. В промоционалната кампания могат да участват всички дееспособни физически лица, които в периода на промоцията подадат искане за издаване на основна и/или допълнителна револвираща кредитна карта Diners Club и са одобрени от Дайнърс клуб България.
2.2. В Промоцията не могат да участват служители на Дайнърс клуб България АД.

3. Период на Промоцията
начало на промоцията е 01.04.2017 г.
край на промоцията е 31.04.2018 г., включително

4. Механизъм на Промоцията
4.1. В промоционалната кампания имат право да участват всички клиенти, които в рамките на промоционалния период са подали искане в офис на обслужващата Организатора банка „Първа инвестиционна банка", на телефон на Контакт център на „Първа инвестиционна банка" или онлайн, да им бъде издадена една от посочените в т.4.2. кредитна карта Diners Club и са одобрени са за нейното издаване.
4.2. Клиентите могат да кандидатстват за издаване на основна и/или допълнителна лична кредитна карта от следните видове: Diners Club Classic - тип револвираща, Diners Club International First Lady розова - тип револвираща и Diners Club International First Lady червена - тип револвираща.
4.3. Всеки клиент, който в периода на промоцията е подал искане за издаване на лична револвираща кредитна карта и е одобрен, ще може да я използва при следните промоционални условия:
- промоционална годишна фиксирана лихва в размер на 12% за първите 12 /дванадесет/ отчетни периода, считано от месеца на издаване на картата, а след изтичане на промоционалния период при годишна фиксирана лихва в размер съгласно Тарифата на Дайнърс клуб България АД.
- без месечна такса за ползване през първите 12 отчетни периода, считано от месеца на издаване на картата и без месечна такса за месеците, в които с картата няма регистриран разход при търговец или на АТМ, след изтичане на промоционалния период.

- без такса за теглене на банкомат, за първите 3 отчетни периода от издаване на картата.

4.4. Размерът на приложимите за картите лихва и такси, извън промоционалните, се определя от вида на картата, съгласно действащата към датата на подписване на договора Тарифа на Дайнърс клуб България АД.
4.5.Промоционалните условия важат само за новоиздадени кредитни карти от посочените в т.4.2 по-горе. При наличие на вече издадена кредитна карта от Diners club, промоционалните условия за новоиздадена в срока на промоцията карта важат, при условие, че старата карта не бъде закривана в рамките на 12 месеца от издаване на новата карта;
4.6.при закриване през първите 12 месеца от издаването на карта с промоционални условия, клиентът ще дължи месечните такси, дължими съгласно Тарифата, за месеците през които картата е била активна.

4.7. при закриване през първите 3 месеца от издаването на карта с промоционални условия, не важи условието за ползване на безплатен достъп до VIP салони по летищата, съгласно условията на програмата за VIP салони и клиентът дължи такса за ползваните VIP салони по летищата.5. Допълнителни разпоредби
5.1. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които клиенти нямат възможност да участват в промоцията, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора.
5.2.Други ситуации, като тези по т.5.1 също могат да се дължат на форсмажорни обстоятелства, които да повлиаят на процедурата и изпълнението на промоцията (като решения на институциите, състояние на война, природни бедствия и други). Участниците също така се съгласяват с решенията на Организатора относно периода на провеждане на промоционалната кампания и други промени, свързани с провеждането, които Организаторът е обявил.

6. Данни
6.1. С предоставяне на данните за издаване на кредитна карта се счита, че участникът заявява съгласието си за участие в промоционалната кампания, приема условията на настоящите Правила, както и дава съгласието си данните му да бъдат обработвани от Организатора и обслужващата банка за целите на провеждане на промоционалната кампания, разглеждане на искането за издаване на карта, нейното издаване и обслужване.