Правна информация

01.06.2020

Всяко лице, което получи достъп до уебсайта на Дайнърс клуб България АД (Дружеството) в worldwide web (www.diners.bg), се съгласява със следното:                      

Използване на уебсайта на Дайнърс клуб България

Цялото съдържание на уебсайта на Дайнърс клуб България е предмет на авторско право с всички запазени права. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или части от уебсайта на Дайнърс клуб България при условие, че не премахвате бележките за авторско право или други такива, свързани със собствеността. Зареждането или копирането по друг начин от уебсайта на Дайнърс клуб България не ви дава никакво право на собственост върху която и да е програма или материал. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да изменяте, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел уебсайта на Дайнърс клуб България без предварително писмено разрешение на Дайнърс клуб България.                                

Без предложения

Нищо в уебсайта на Дайнърс клуб България не може да се счита за съвет, предложение или препоръка за придобиване или разпореждане с каквато и да е инвестиция или за сключване на каквато и да е друга сделка.                                      

Без обвързаност

Тъй като Дайнърс клуб България полага разумни усилия да събере информация от източници, за които счита, че са достоверни, Дайнърс клуб България не заявява, че информацията или мненията, съдържащи се в нейния уебсайт, са точни, достоверни или пълни. Информацията и мненията, съдържаща се в уебсайта, се предоставят от Дайнърс клуб България само за лично ползване и с цел информиране и подлежат на промяна без предизвестие. Нищо в уебсайта на Дайнърс клуб България не може да се счита за даване на инвестиционни, юридически, данъчни или други съвети или да се разчита при вземането на инвестиционни или други решения. Вие трябва да получите съответстващ и конкретен професионален съвет, преди да вземете каквото и да е решение за извършване на инвестиция.                                  

Без гаранции.

Информацията и мненията, съдържащи се в уебсайта на Дайнърс клуб България, се предоставят без гаранции от какъвто и да е вид, както точно изрични, така и подразбиращи се.                                     

Ограничения на отговорността

При никакви обстоятелства, включително (без ограничения) небрежност, Дайнърс клуб България не носи отговорност за каквито и да е загуби или вреди, включително (без ограничения) всякакви преки, непреки или последващи вреди, дори ако е изрично уведомена за възможността от възникването на такива вреди, произтичащи от или във връзка с достъпа до, използването, действието, разглеждането или свързването към други уеб-сайтове чрез уеб-сайта на Дайнърс клуб България.                                  

Свързани уебсайтове

Когато получите достъп до други страници чрез уебсайта на Дайнърс клуб България, Вие можете да излезете от уебсайта на Дайнърс клуб България. Дружеството не е правило преглед на който и да е уебсайт, свързан с уебсайта на Дайнърс клуб България, и не потвърждава или поема никаква отговорност за съдържанието на такъв уебсайт, както и за продуктите, услугите или други такива, предлагани чрез такъв уебсайт.                                       

Местни законови ограничения

Уебсайтът на Дайнърс клуб България не е насочен към никое лице, под чиято и да е юрисдикция, при която (по причина на националността, местонахождението на това лице и други подобни) излъчването или достъпът до уебсайта на Дайнърс клуб България са забранени. Лицата, към които се прилага подобна забрана, не трябва да осъществяват достъп до уебсайта на Дайнърс клуб България.